ផលិតផល គុណភាពល្អបំផុត តាម​បទដ្ឋាន​ និងការផ្តល់ជូនដ៏ល្អបំផុត

គុណភាពល្អបំផុត

គឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងស្តង់ដារពីព្រោះសាបសាត្រូវបានផលិតនិងសាកល្បងតាមស្តង់ដារ IEC 60076 ។

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក

ផលិតផល Saekaraj ត្រូវបានធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំរាល់ការជាវប្រចាំនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់និងផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ 6 ខែម្តងក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ។

1 2
H. V. BUSHNGS
H. V. TERMINAL
3 4
L. V. BUSHNGS
Content
5 6
H. V. BIRD GUARD CAPS
LIFTING LUGS
7 8
LOGO COMPANY
OIL DRAIN VALVE