សេវាកម្ម​យើង​ខ្ញុំ​

ឧបករណ៍ពិសោធន៍

រហ័ស​ទាន់ចិត្ត

ឧបករណ៍ពិសោធន៍​ សករាជត្រង់​ស្វូរ

ការធ្វើតេស្តដូចខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់ Transformer បន្ទាប់ពីផលិតកម្មពេញលេញដើម្បីបញ្ជាក់គុណភាពតាមស្តង់ដារនៃស្តង់ដារ IEC 90076 មានឧបករណ៍តេស្តពិសោធន៍គុណភាពតាមស្តង់ដា IEC 60076 ដូចជា៖

១. តេស្តភាពធន់នឺងអ៊ីសូឡង់
២. ការវាស់ស្ទង់ធន់
៣. វាស់តង់ស្យុង និងពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល
៤. ការវាស់ស្ទង់នៃ ការបាត់បង់គ្មានការផ្ទុក និងបាត់បង់ចរន្ត
៥. វាស់ស្ទង់ឧបសគ្គខ្លីនៃសៀគ្វី និងការបាត់បង់ការផ្ទុកប្រភពដាច់ពីគ្នា AC ទប់ទល់នឹងតេស្តវ៉ុល
៧. តេស្តវ៉ុលចរន្តភាព រឹងមាំផ្នែកប្រេង
៨. ការធ្វើតេស្តភាពរឹងមាំផ្នែកប្រេង
៩. ការធ្វើតេស្តបង្ហូរទឹក

អំពី

ម៉ាស៊ីន​របស់​យើងខ្ញុំ

Oil Dielectric Breakdown Voltage Test

Oil Dielectric Breakdown Voltage Test

Oil Dielectric Breakdown Voltage Test