សេវាកម្ម​របស់​សករាជ

សេវាកម្ម​ថែទាំ​

រហ័ស​ទាន់ចិត្ត

សេវាកម្មថែទាំ សករាជត្រង់​ស្វូរ

មានសេវាកម្មថែទាំ(Maintenance Service)ដែលចុះទៅដល់ទីតាំងលោកអ្នកដោយផ្ទាល់ មានដូចជា៖

  1. ឆែក/ពិនិត្យស្ថានភាពទូទៅរបស់ត្រង់ស្វុរ(Inspection of Condition Transformer)
  2. តេស្តមើលគុណភាព(តំលៃអ៊ីសូឡង់)ប្រេង(Dielectric Oil Break down Voltage Test KV.)
  3. វាស់អ៊ីសូឡង់រ៉េស៊ីស្តង់ក្នុងត្រង់ស្វូរ(Measurement of Insulation Resistance  MW)
  4. វាស់រ៉េស៊ីស្តង់រប៊ុំតង់ស្យុងខ្ពស់របស់ត្រង់ស្វូរ(Measurement of High Voltage Winding Resistance W)
  5. វាស់ខ្សែដី(Measurement of Earth Resistance W)
  6. វាស់តង់ស្យុង(Measurement of  Voltage Line V.)
  7. វាស់ចរន្ត(Measurement of Ampere Line A.)