សេវាកម្ម​របស់​សករាជ

ផលិតកម្ម​សករាជ​

តំបូង​គេ​ណៅ​កម្ពុជា

ផលិតកម្ម​​​ សករាជត្រង់​ស្វូរ​

មានសមត្ថភាពអាចផលិតបានចាប់ពី២៥KVA ឡើងទៅ។

  • មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា IEC 60076។
  • បុគ្គលិកមានជំនាញច្បាស់លាស់(ផ្នែកត្រង់ស្វូរ)ព្រោះបានទទួលការហ្វឹតហាត់ពីក្រៅប្រទេស។
  • ផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាចំបង។
  • ធានាជូនរយៈពេល៣ឆ្នាំរាល់ការជាវយកទៅប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរាល់៦ខែម្ដងរយៈ៣ឆ្នាំ។