សេវាកម្ម​យើង​ខ្ញុំ​

ឧបករណ៍​តេស្ត​ចាំ​បាច់

រហ័ស​ទាន់ចិត្ត

ឧបករណ៍ពិសោធន៍​ សករាជត្រង់​ស្វូរ

ការ​ធ្វើ​តេស្ត​​ដូច​ខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅគ្រប់ ត្រង់​ស្វូរ​ បន្ទាប់​ពីផលិតកម្មហើយ​ពេញលេញ ដើម្បីបញ្ជាក់​ពី​គុណភាពតាម​ស្តង់ដារ​ IEC 90076 ​និង IEC 60076 តម្រូវ​ឲ្យ​តេស្ត​លើ​៖

  1. តេស្ត​រេស៊ីស្តង់​នៃ​អ៊ីសូឡង់។
  2. ការវាស់​រេស៊ីស្តង់បូប៊ីន។
  3. ការវាស់​​​លើ​កម្រិត​មេគុណ​​តង់ស្យុង។
  4. ការវាស់ស្ទង់នៃថាមពល​បាត់​បង់​នៅ​ពេល​គ្មាន​បន្ទុក និងការវាស់​ចរន្ត។
  5. វាស់ស្ទង់គួរសៀគ្វី និងការបាត់បង់ថាមពលពេល​មាន​បន្ទុក​។
  6. ការតេស្ត​​គុណភាព​តង់​ស្យុង​ខ្ពស់​ពេល​ចរន្ត​ឆ្លាស់។
  7. ការ​តេស្តលើ​កម្រិត​ប្រេកង់​លើស (800v/100Hz) ក្នុង​ 60វិនាទី។
  8. ការធ្វើតេស្ត​​កម្រិត​​ឆ្លង​នៃ​​ប្រេងត្រង់ស្វូរ។

អំពី

ម៉ាស៊ីន​របស់​យើងខ្ញុំ

Oil Dielectric Breakdown Voltage Test

Oil Dielectric Breakdown Voltage Test

Oil Dielectric Breakdown Voltage Test

construction site in 2012, started operating in January 2014, has been renovated and maintained in early 2015 and newly produce that brand

SAEKARAJ TRANSFO(RAJ) In 2016

What We Do !! REPAIRING SERVICE MAINTENANCE MANUFACTURE TESTING MACHINE

Copyright © 2018 Sakaraj Transfo | Powered by Dhinimex