ផលិតផល គុណភាពល្អបំផុត តាម​បទដ្ឋាន​ និងការផ្តល់ជូនដ៏ល្អបំផុត

គុណភាពល្អបំផុត

គឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងស្តង់ដារពីព្រោះសាបសាត្រូវបានផលិតនិងសាកល្បងតាមស្តង់ដារ IEC 60076 ។

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក

ផលិតផល Saekaraj ត្រូវបានធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំរាល់ការជាវប្រចាំនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់និងផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ 6 ខែម្តងក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ។

1 2
H. V. BUSHNGS
H. V. TERMINAL
3 4
L. V. BUSHNGS
Content
5 6
H. V. BIRD GUARD CAPS
LIFTING LUGS
7 8
LOGO COMPANY
OIL DRAIN VALVE

construction site in 2012, started operating in January 2014, has been renovated and maintained in early 2015 and newly produce that brand

SAEKARAJ TRANSFO(RAJ) In 2016

What We Do !! REPAIRING SERVICE MAINTENANCE MANUFACTURE TESTING MACHINE

Copyright © 2018 Sakaraj Transfo | Powered by Dhinimex