សេវាកម្ម​របស់​សករាជ

សេវាកម្ម​ថែទាំ​

រហ័ស​ទាន់ចិត្ត

សេវាកម្មថែទាំ សករាជត្រង់​ស្វូរ

មានសេវាកម្មថែទាំ(Maintenance Service)ដែលចុះទៅដល់ទីតាំងលោកអ្នកដោយផ្ទាល់ មានដូចជា៖

  1. ពិនិត្យ​វិភាគ​ស្ថានភាពទូទៅរបស់ត្រង់ស្វូរ។(Inspection of Condition Transformer)
  2. តេស្ត​គុណភាពប្រេងត្រង់ស្វូរ។(Dielectric Oil Break down Voltage Test KV.)
  3. វាស់អ៊ីសូឡង់រ៉េស៊ីស្តង់ក្នុងត្រង់ស្វូរ។(Measurement of Insulation Resistance  MW)
  4. វាស់រ៉េស៊ីស្តង់បូប៊ីន​តង់ស្យុងខ្ពស់របស់ត្រង់ស្វូរ​។(Measurement of High Voltage Winding Resistance W)
  5. វាស់ និង​តេស្តខ្សែដី​។(Measurement of Earth Resistance W)
  6. វាស់តង់ស្យុង និងវាស់ចរន្ត​ចេញ​​។(Measurement of  Voltage Line V. And Ampere Line A.)

construction site in 2012, started operating in January 2014, has been renovated and maintained in early 2015 and newly produce that brand

SAEKARAJ TRANSFO(RAJ) In 2016

What We Do !! REPAIRING SERVICE MAINTENANCE MANUFACTURE TESTING MACHINE

Copyright © 2018 Sakaraj Transfo | Powered by Dhinimex