សេវាកម្ម​របស់​សករាជ

ផលិតកម្ម​សករាជ​

តំបូង​គេ​ណៅ​កម្ពុជា

ផលិតកម្ម​​​ សករាជត្រង់​ស្វូរ​

មានសមត្ថភាពអាចផលិតបានចាប់ពី២៥KVA ឡើងទៅ។

  • មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា IEC 60076។
  • បុគ្គលិកមានជំនាញច្បាស់លាស់(ផ្នែកត្រង់ស្វូរ)ព្រោះបានទទួលការហ្វឹតហាត់ពីក្រៅប្រទេស។
  • ផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាចំបង។
  • ធានាជូនរយៈពេល៣ឆ្នាំរាល់ការជាវយកទៅប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរាល់៦ខែម្ដងរយៈ៣ឆ្នាំ។

construction site in 2012, started operating in January 2014, has been renovated and maintained in early 2015 and newly produce that brand

SAEKARAJ TRANSFO(RAJ) In 2016

What We Do !! REPAIRING SERVICE MAINTENANCE MANUFACTURE TESTING MACHINE

Copyright © 2018 Sakaraj Transfo | Powered by Dhinimex