ល្អបំផុត

សេវាកម្ម​របស់​​សករាជ

សេវាកម្ម​របស់​​សករាជ

ក្រុមហ៊ុនសករាជសំឡឹងមើលឃើញនូវតំរូវការប្រើប្រាស់ត្រង់ស្វូរ ការជួសជុលត្រង់ស្វូរនិងសេវាកម្មថែទាំត្រង់ស្វូរនៅក្នុងស្រុកច្រើន ហើយម្យ៉ាងទៀតពុំទាន់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមស្តង់ដានៅឡើយ ទើបក្រុមហ៊ុនសករាជត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញនូវតំរូវការក្នុងស្រុក រួមមាន ការជួសជុលត្រង់ស្វូរនិងសេវាកម្មថែទាំត្រង់ស្វូរ ដែលធានាទាំងគុណភាព និងតម្លៃ

ពី​លើ​នេះទៅ​ទៀត​ សករាជ​ត្រង់ស្វូរ​ជា​ផលិតផល ដែលប្រកបដោយគុណភាពនិងស្តង់ដា ពីព្រោះសករាជបានតំឡើង(ផលិត)និងតេស្តពិសោធន៍គុណភាពតាមស្ដង់ដា IEC 60076។

រួម​ទាំង​ ផលិតផលសករាជធានាជូនរយៈពេល៣ឆ្នាំរាល់ការជាវយកទៅប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរាល់៦ខែម្ដងរយៈ៣ឆ្នាំ។

សេវាកម្ម​របស់​​សករាជ

បង្កើតឡើងសំរាប់បំពេញនូវតំរូវការក្នុងស្រុក ដែលមាននូវសេវាកម្មផ្ដល់ដល់អតិថិជន ដូចជា៖

សេវាកម្ម

សេវាកម្ម​ជួសជុល

មាន​សេវាកម្ម​ជា​ច្រើន​តម្រូវ​តាម​សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន​

សេវាកម្ម

សេវាកម្ម​ថែទាំ​

មាន​សេវាកម្ម​ថែទាំ​​ រាល់​៦ខែ​ម្ដង​រយពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ

សេវាកម្ម

រោងច្រកសករាជ​

មាន​​ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់​ជា​ច្រើន​ សំរាប់​ធ្វើ​ការ​ជួសជុល​ និង​ផលិត​

សេវាកម្ម

ឧបករណ៍​តេស្ត​ចាំ​បាច់

មានឧបករណ៍តេស្តពិសោធន៍គុណភាពតាមស្តង់ដា

ហេតុអ្វីបានជា Saekaraj Transfo?

ពីព្រោះ សករាជត្រង់ស្វូរមានការផ្ដល់ទាំងសេវាកម្ម និងផលិតផលប្រកបទៅដោយគុណភាព និងតម្លៃថោក៖

  1. សករាជ ជារោងចក្រផលិតត្រង់ស្វូរដំបូងគេ បង្អស់នៅកម្ពុជា។
  2. បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនៅបរទេស អំពីរបៀបផលិត និងតេស្ត។
  3. ត្រង់ស្វូររបស់យើងខ្ញុំ គឺជាត្រង់ស្វូរដែលមានគុណភាពខ្ពសតាមស្ដង់ដារអន្តរជាតិ។
  4. ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់ការធានារយៈពេល 3ឆ្នាំ។
  5. ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់ការថែទាំក្នុងអំឡុងពេលធានាជាប្រចាំ។
  6. ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានកន្លែងជួសជុលផ្ទាល់ខ្លួន។

7. ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់ទាំងតម្លៃផលិតផល និងសេវាល្អបំផុត។
8. អតិថិជនអាចធ្វើតេស្តត្រង់ស្វូរផ្ទាល់នៅរោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ។
9. យើងខ្ញុំផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។
10. យើងខ្ញុំអាចផ្តល់សេវាតំឡើងត្រង់ស្វូរតម្លៃសមរម្យទៅតាមត្រង់ស្វូរប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវការ។
11. យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូននូវសេវាថែទាំតាមតម្លៃពិសេសក្រោយពេលបញ្ចប់ការធានា។

construction site in 2012, started operating in January 2014, has been renovated and maintained in early 2015 and newly produce that brand

SAEKARAJ TRANSFO(RAJ) In 2016

What We Do !! REPAIRING SERVICE MAINTENANCE MANUFACTURE TESTING MACHINE

Copyright © 2018 Sakaraj Transfo | Powered by Dhinimex