ត្រង់ស្វូរ 1000 គីឡូវ៉ុល​អំពែ

  1. ពិនិត្យកម្រិតប្រេងនិងបញ្ចូលឡើងវិញប្រសិនបើចាំបាច់
  2. សាកល្បងភាពរឹងមាំផ្នែកប្រេងនិងការជម្រះប្រេងប្រសិនបើចាំបាច់
  3. ភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់សាកល្បង
  4. ការធ្វើតេស្តភាពធន់ទ្រាំនៅលើដី
  5. ការត្រួតពិនិត្យការរួមបញ្ចូលសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាព
  6. ការសម្អាតនិងការរឹតបន្តឹងខ្សែ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.